Muzea w Polsce - informacje o obiektach i zbiorach, zdjęcia, lokalizacje na mapie, relacje ze zwiedzania, komentarze użytkowników, przewodnicy
  Museo.pl arrow Regulamin niedziela, 18.03.2018. (2,0)  
 
Przewodnicy: Warszawa • Kraków • Gdańsk • Wrocław • Zakopane • Jelenia Góra
Regulamin serwisu Drukuj Email
» (38356, 10.41)   

Definicje

Serwis – usługa polegającą na udostępnieniu danych dostępna pod adresem www.museo.pl
Operator – właściciel serwisu museo.pl
Użytkownik – osoba korzystającą z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;
Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał pełnej Rejestracji
Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać umieszczone na stronach Serwisu
Komentarz – opinia Użytkownika w formie tekstu, obrazu, odsyłacza (linku) przekazana do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczona jako mająca zostać umieszczona na stronach Serwisu pod Materiałem.
Wypowiedź - tekst, obrazz, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu i oznaczone jako mające zostać umieszczone na stronach Formum Serwisu.
Rejestracja - podanie swoich pełnych danych osobowych niezbędnych do publikacji Materiałów w Serwisie
 

Zasady ogólne

 1. Zabronione jest przekazywanie do serwisu Materiałów, Komentarzy i Wypowiedzi zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym z dobrymi obyczajami, lub naruszające prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste.
 2. Operator będzie usuwał z Serwisu Materiały, Komentarze i Wypowiedzi sprzeczne z prawem, w tym z dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste. Informacje o takich materiałach, komentarzach lub wypowiedziach należy zgłaszać operatorowi wypełniając formularz lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres Ten adres email do muzeum jest ukrywany .
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
 5. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Operatora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisu.
 6. Operator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania przekazanego Materiału. Odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. Operator lub osoba przez niego upoważniona może także usunąć Materiał, do którego rozpowszechniania Operator wcześniej przystąpił. Operator ma prawo dokonywania bez zgody Użytkownika w przekazanych Materiałach zmian, poprawek, a także dokonywania w nich skrótów.
 7. Operator lub osoba przez niego upoważniona może usuwać Komentarze i wpisy na Forum, jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem lub naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste. Usunięcie Komentarza nie wymaga uzasadnienia.
 8. Operator może zablokować Użytkownikowi możliwość przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, jeżeli uzna, że choćby niektóre Materiały lub Komentarze przekazywane przez tego Użytkownika są tego rodzaju, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem lub naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste. Zastosowanie blokady nie wymaga uzasadnienia.

Zarejestrowani użytkownicy

 1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych.
 2. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Operatorem.
 3. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych udostępnionych w związku z Rejestracją w celach reklamy, promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji Użytkowników.
 4. Przy dokonywaniu Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji komunikatów dotyczących bieżącej działalności Serwisu.
 5. Osoba niepełnoletnia może dokonać pełnej Rejestracji tylko wtedy, jeśli po wypełnieniu formularza rejestracyjnego prześle na adres Serwisu museo.pl , wydrukowany ze stron Serwisu formularz zawierający zgodę swoich przedstawicieli ustawowych na akceptację niniejszego Regulaminu. Rejestracja stanie się skuteczna z chwilą wprowadzenia przez Operatora odpowiednich danych do Serwisu.
 6. Operator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie.
 7. Do stosunków między Operatorem a Zarejestrowanym Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.
 8. W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między Operatorem a Zarejestrowanym Użytkownikiem sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Operatora.

Prawa autorskie

 1. Przyjęty w Serwisie układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony praw autorskich. Serwis i sposób jego opracowania podlegają ochronie zgodnie z Ustawą 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Operator nie rości sobie praw własności do materiałów prezentowanych w serwisie oraz materiałów nadesłanych przez Użytkowniów i opublikowanych na stronach Serwisu.
 3. Przesyłając Materiał, Użytkownik udziela Operatorowi nieograniczonej i nieodpłatnej licencji na jego publiczne udostępnianie, wyświetlanie i reprodukowanie oraz rozpowszechnianie.
 4. Wysyłając Materiał do Serwisu Użytkownik gwarantuje, że nie narusza praw majątkowych osób trzecich.
 5. Operator gwarantuje niezwłoczne usunięcie Materiału, który narusza prawa autorskie i/lub majątkowe osoby bądź instytucji. Naruszenie praw można zgłaszać wypełniając formularz, pisząc nas adres Ten adres email do muzeum jest ukrywany lub listownie na adres Operatora.

Otrzymywanie informacji z serwisu

 1. Podając swój adres e-mail w formularzach serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez serwis oraz otrzymywanie informacji z serwisu lub innych użytkowników za pośrednictwem serwisu w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ochrona danych osobowych

 1. Dopuszcza się możliwość zamieszczania Komentarzy w Serwisie przez Użytkowników publicznych, jednocześnie Operator zastrzega sobie prawo usunięcia takich Komentarzy bez podania przyczyn.
 2. W przypadku stwierdzenia, że dane Użytkownika Zarejestrowanego, który opublikował Materiał w Serwisie są fałszywe, Operator zastrzega sobie prawo do pozbawienia takiego Użytkownika możliwości korzystania z usługi przekazywania do Serwisu Materiałów.
 3. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W celu ich usunięcia należy lub zwrócić się do Operatora na adres Ten adres email do muzeum jest ukrywany
 4. Operator stosuje nowoczesne techniki zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników. Aktualną informację na temat stosowanych przez Operatora zabezpieczeń mających na celu ochronę prywatności Użytkowników można uzyskać klikając na ikonę Polityka Prywatności lub pod adresem Ten adres email do muzeum jest ukrywany

Zgłoszenie naruszenia własności

Jeśli zauważysz, że Twoja własność została w jakiś sposób wykorzystana na naszych witrynach bez Twojej wiedzy i zgody, naruszając Twoje prawa autorskie lub własność intelektualną, powiadom nas o tym niezwłocznie, a zostanie ona natychmiast usunięta. Skorzystaj w tym celu z formularza Zgłoś błąd, naruszenie zasad.

 

 


Zobacz także

Wyślij materiał
Informacje dla użytkowników serwisu
 
 
 
English Bulgarian Croatian Czech Danish Dutch Finnish French German Greek Italian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Catalan Latvian Lithuanian Serbian Slovak Slovenian Ukrainian Albanian Estonian Galician Hungarian Turkish
Strona główna Zgłoś błąd, naruszenie zasadDodaj link do swojej strony
 
Muzea wg miast
  museo.pl  © 2008-2018  Testa Software - witryna na sprzedaż